Menu
Obec Svatobořice-Mistřín
Svatobořice - Mistřín

Pravidla a ceník

Knihovní řád

Místní knihovny ve Svatobořicích-Mistříně

Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

V souladu s Osvědčením a zápisu do evidence knihoven podle zákona č. 257/2001Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb /knihovní zákon/ vydávám tento knihovní řád Místní knihovny ve Svatobořicích-Mistříně. Osvědčení vyhotoveno 5. 3. 2003.

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.  Jsou to zejména:
 • výpůjční služby
 • meziknihovní služby:

               informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

               Informace z oblasti veřejné správy

               ústní informace bibliografického a faktografického       

               charakteru

               přístup na internet

 • pořádá besedy se spisovateli
 • besedy se zdravotnickou tematikou
 • návštěvy dětí mateřských škol
 • návštěvy žáků ZŠ a školní družiny
 • pasování prvňáčků
 • pohádkové čtení s Krtečkem
 1. Služby uvedené v odstavci 1 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna zdarma.  
 2. Knihovna poskytuje za úhradu tyto služby:

        registrační poplatek

        upomínky

        ztracená průkazka

        tisk

Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/ 2001Sb., knihovního zákona, tzn.  Úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

 

 1. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele zapsaného do počítače podle osobních dokladů uživatele. Není možné na dětskou průkazku půjčovat knihy pro dospělé a naopak. Každý čtenář musí mít svoji průkazku.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození, povolání, telefon a e-mail.

3. Nebude-li uživatel knihovny využívat knihovní služby po dobu delší dvou let, bude jeho registrace ukončena. Může se stát novým registrovaným uživatelem knihovny v souladu s bodem 1.

4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů /EU/ 216/697.

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek. Půjčovní služby se neposkytují osobám opilým, osobám v mimořádně znečištěném oděvu nebo s nepřiměřeným chováním, které jsou jiným čtenářům na obtíž.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje. Pro držitele platného čtenářského průkazu je k dispozici 1 hodina, pro zájemce bez průkazu 0, 5 hod.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat /viz zákon 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů /autorský zákon/ v platném znění a ostatní předpisy.

Výpůjční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. A metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
 • kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo

poškození,

 • které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
 • jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 • které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

Čl. 8

Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
 2. Uživatel obdrží tiskopis s vypůjčenými knihami a datem vrácení.
 3. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu (přímo v knihovně, telefonem, e-mailem, rezervace se zaznačí do počítače).

Čl. 9

Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 2 měsíce. Výpůjční lhůta může být prodloužena o další 2 měsíce, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.
 2. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak se nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ruší za něj po celou dobu výpůjčky.
 3. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.
 4. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné).
 5. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 6. Po vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 12

Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením autorského zákona a v souladu s ustanovením knihovny, jež kopii zhotovila.

Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 13

Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 14

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení:
 • Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřena, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
 1. Vymáhání nevrácených výpůjček:
 • Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis vedoucího kulturního domu) následuje vymáhání právní cestou.
 1. Ztráta průkazu uživatele:
 • Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek).

Čl. 15

Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáváním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: „Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.“).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.
 2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
 3. Ruší se Knihovní řád ze dne 1. 9. 2003.
 4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

Přílohy Knihovního řádu

 1. Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny ve Svatobořicích-Mistříně.

Ceník:

 • Dospělí                                                                 50 Kč
 • Důchodci, studenti, učni                                 30 Kč
 • Děti do 15ti let                                                   10 Kč
 • Ztracená průkazka                                            10 Kč
 • Poškození číselného kódu v knize                20 Kč
 • Rezervace knih                                                  10 Kč
 • Meziknihovní služba                                        50 Kč

Upomínky:

 1. upomínka                                                                         10 Kč
 2. upomínka za dalších 14 dní                                        15 Kč
 3. upomínka za dalších 14 dní                                        20 Kč

Upomínkový dopis vedoucího KD                                  20 Kč

 1. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.
 • Osobní záznamy čtenářů jsou uvedeny v počítači, pokladní deník a vyplněné příjmové doklady se jménem čtenáře jsou uschovány v zamčené skříňce.

Ve Svatobořicích-Mistříně                                                    

Dne 9. 5. 2018

Podpis vedoucího kulturního domu                Podpis knihovníka

Rostislav Marada                                                 PaedDr. Jindra Faiglová

Mobilní aplikace

Munipolis

Kalendář akcí

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Nebyl-li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.

Pranostika na akt. den

Jak teplý svatý Jakub, tak studené Vánoce.